Statut

Na temelju članaka 13. i 18 – Zakona o udrugama (NN 74/2014, 70/2017, 98/2109, 151/2022), Skupština Udruge Posebne jedinice policije Sinac „Sokolovi 1991“, dana 22. siječnja 2024. godine na svom Izbornom zasjedanju donosi

S T A T U T

UDRUGE POSEBNE JEDINICE POLICIJE IZ DOMOVINSKOG RATA „SOKOLOVI 1991 „ SINAC 

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

1) Ovim se Statutom uređuju ciljevi i način djelovanja, naziv, sjedište, pravni status i područje djelovanja, znak, pečat, zastava, članska iskaznica, predstavljanje i zastupanje, članstvo, oblici organiziranja, ustrojstvo (upravna tijela, način njihova izbora i opoziva, trajanje mandata te način odlučivanja), imovina, ostala pitanja važna za djelovanje Udruge posebne jedinice policije “Sokolovi 1991“ Sinac.

2) Udruga posebne jedinice policije “Sokolovi 1991”, dragovoljna je, izvanstranačka, samostalna i sveobuhvatna Udruga pripadnika Posebne jedinice policije koja je daljnjim djelovanjem pripojila Specijalnoj jedinici policije PU Ličko-senjske.

NAZIV I SJEDIŠTE UDRUGE

Članak 2.

1) Puni naziv Udruge: UDRUGA POSEBNE JEDINICE POLICIJE IZ DOMOVINSKOG RATA „ SOKOLOVI 1991“ SINAC ., dalje skraćeno.

2) Skraćeni naziv Udruge: UPJPDR “SOKOLOVI 1991.” SINAC.

Članak 3.

5)    Ovlast za donošenje odluke o promjeni sjedišta Udruge, daje se predsjedniku Udruge isključivo u slučaju preseljenja na drugu adresu.

PODRUČJE DJELOVANJA UDRUGE

Članak 4.

1) Udruga PJPDR “Sokolovi 1991.” Sinac djeluje na području Ličko-senjske županije, te na području Republike Hrvatske.

Članak 5.

1) Udruga PJPDR “Sokolovi 1991.” Sinac je pravna osoba i upisuje se registar Udruga RH.

ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE UDRUGE

Članak 6.

1) Udrugu PJPDR “Sokolovi 1991.” Sinac zastupa i predstavlja predsjednik Udruge, a u slučaju spriječenosti ili odsutnosti zamjenik predsjednika  Udruge ili tajnik Udruge.

OBILJEŽJA UDRUGE

Članak 7.

1) Štambilj Udruge PJPDR “Sokolovi 1991.” Sinac okruglog je oblika promjera 3,5 cm.

Uz kružnicu koja omeđuje vanjski rub u pravilnom rasporedu je naziv udruge (Udruga iz Domovinskog rata Posebne jedinice policije ), u sredini se nalazi stilizirani znak profila glave sokola okrenute u desnu stranu , te s lijeve i desne strane nalazi se stilizirani znak s uzdignutim mačem koji je presječen s dvije munje,oko grba je zlatni pleter a ispod stijega RH je natpis Udruga iz Domovinskog rata Posebna jedinica policije SOKOLOVI , dok se u donjem dijelu nalazi natpis SINAC – 1991.

2) Zastava Udruge PJPDR “Sokolovi 1991.” Sinac pravokutnog je oblika i znakom Udruge s logotipa Udruge.

3) Dan Udruge određuje nadnevak 25.ožujak 1991.godine, dan osnutka Posebne jedinice policije Sinac .

CILJEVI I DJELATNOST UDRUGE

Članak 8.

1) Cilj Udruge PJPDR “Sokolovi 1991.” Sinac je promicanje općih i zajedničkih, socijalnih, pravnih, nacionalnih, strukovnih, informacijskih, sportskih, kulturnih i drugih interesa, bez namjere stjecanja dobiti.

2) Udruga PJPDR “Sokolovi 1991.” Sinac je vanstranačka i nepolitička udruga.

Članak 9.

Djelatnost Udruge PJPDR “Sokolovi 1991.” Sinac ostvaruje se:

– zaštitom statusa i promicanjem interesa j ciljeva članova udruge

– promicanjem i održanjem identiteta postrojbe PJP Sinac

– promicanjem nacionalnih, povijesnih, kulturnih, gospodarskih i drugih vrednota, te promicanje i oplemenjivanje moralnih i etičkih vrednota hrvatskog naroda,

– čuvanjem uspomena na Domovinski rat i na herojska djela njegovih sudionika te iniciranjem i sudjelovanjem u njegovom znanstvenom, umjetničkom, vjerskom i spomeničkom iskazivanju

– zaštitom časti i dostojanstva poginulih u Domovinskom ratu

– organiziranjem stručno-forumske djelatnosti (stručni i znanstveni skupovi, okrugli stolovi, tribine) radi iznošenje istine o Domovinskom ratu u zemlji i inozemstvu

– organiziranim pružanjem pomoći u prevladavanju socijalnih, zdravstvenih, psiholoških, pravnih i obiteljskih teškoća članova Udruge kao i članova njihovih obitelji

– organiziranjem posmrtne pripomoći za članove Udruge

– organizacija humanitarnih akcija radi pomoći članovima udruge

– suradnjom s nadležnim državnim tijelima, institucijama i drugim državnim ustanovama poradi rješavanja ciljeva i interesa Udruge

– sudjelovanjem u radu državnih institucija u Republici Hrvatskoj posebice kod reguliranja statusa članova Udruge

– organiziranjem kulturnih, športskih i drugih djelatnosti radi pomoći socijalnoj reintegraciji članova Udruge i unapređenja kvalitete života članstva i općih sposobnosti članova Udruge

– djelovanjem u dodjeli činova i odličja članovima udruge, zaslužnim sudionicima Domovinskog rata u smislu predlaganja za dodjelu činova HV, na način propisan zakonom ili Propisnikom o dodjeli činova i priznanja hrvatskim braniteljima i druge vrste priznanja,

– dodjelom nagrada i priznanja zaslužnim čelnicima, članovima tijela, djelatnicima i članovima Udruge za stručan, kvalitetan i pregalački rad.

-izdavanjem publikacija, knjiga, novina, časopisa iz područja djelovanja Udruge

Članak 10.

1) Poradi ostvarivanja svih ciljeva i interesa Udruga UPJPDR “Sokolovi 1991.” Sinac može surađivati sa srodnim Udrugama na području Republike Hrvatske, državnim i društvenim subjektima, tijelima, dužnosnicima ili pojedincima i drugim čimbenicima.

2) Udruga PJPDR “Sokolovi 1991.” Sinac može se povezati odnosno udružiti u zajednicu Udruga sa srodnim Udrugama na području Republike Hrvatske, isključivo u svezi ostvarivanja svojih ciljeva i interesa, odluku o udruživanju donosi Skupština.

3) Udruga PJPDR “Sokolovi 1991.” Sinac ima pravo i obvezu potraživati informacije, surađivati, poticati i na drugi odgovarajući način ostvarivati i zaštiti pravo i interese svih sudionika i stradalnika Domovinskog rata.

JAVNOST  RADA

Članak 11.

1) Rad udruge PJPDR “Sokolovi 1991.” Sinac je javan.

ČLANSTVO UDRUGE

Članak 12.

1) Udruga ima temeljne, pridružene i počasne članove.

2) Članstvo u Udruzi je dragovoljno.

TEMELJNO ČLANSTVO

Članak 13.

1) Temeljnim članom Udruge može postati državljanin RH, pripadnik djelatnog i pričuvnog sastava kao i bivši pripadnik djelatnog i pričuvnog sastava PJP “SINAC” Otočac MUP-a RH, koji je sudjelovao u Domovinskom ratu, u vremenskom periodu od njenog osnutka 05.03.1991. do 04.08.1995. god., a sve u skladu s Pravilnikom radu udruge, kojega će donijeti Glavni odbor na svom prvom zasjedanju:

– koji prihvaća načela i program i Statut Udruge

– izražava spremnost promicanja ciljeva i provedbe zadaća Udruge

– kooptirani članovi iz čl. 1. ovog Statuta

PRIDRUŽENO ČLANSTVO

Članak 14.

1) Pridruženim članom Udruge može postati državljanin RH, osoba koja je u sklopu postrojbe organizirano sudjelovala pri realizaciji aktivnosti i zadaća postrojbe, a nema uvjeta za prijem u članstvo u svojstvu temeljnog člana.

2) Odluku o prijemu sa statusom pridruženog člana donosi Skupština udruge na prijedlog predsjednika Udruge.

3) Udruga vodi evidenciju (popis) svih članova Udruge. Popis sadrži podatke o osobi, OIB, datum rođenja, datum pristupanja Udruzi, kategoriju članstva, dragovoljno pristupanje obrani RH, i datumu prestanka članstva u Udruzi.

POČASNO ČLANSTVO

Članak 15.

1) Počasnim članovima udruge mogu postati državljani RH, članovi obitelji poginulog (djeca, roditelji, supružnik), zatočenog, nestalog, ranjenog ili umrlog pripadnika UPJPDR “Sokolovi 1991.” Sinac MUP-a RH i doprinijeli ugledu Republike Hrvatske.

2) Pravna osoba sa statusom počasnog člana imenuje predstavnika koji ju zastupa u radu Udruge.

3) Odluku o prijemu sa statusom počasnog člana, na prijedlog predsjednika donosi Skupština.

UČLANJENJE I EVIDENCIJA ČLANOVA UDRUGE

Članak 16.

1) Prijam u članstvo obavlja se u sjedištu Udruge.

2) Članom Udruge postaje osoba koja ispunjava propisane uvjete za učlanjenje s danom potpisivanja pristupnog lista, odnosno pristupnice.

3) Članom Udruge ne može postati:

– bivši pripadnik djelatnog ili pričuvnog sastava Posebne jedinice policije RH, odnosno SJP koji je počinio teško kazneno djelo protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građana i bilo koje kazneno djelo protiv RH,

– bivši pripadnik djelatnog ili pričuvnog sastava Posebne jedinice policije RH, odnosno SJP koji je tijekom službe odbio zapovijed nadređenog ili nije izvršio zapovijed, ukoliko je time počinio tešku posljedicu za službu ili zadatak, ili je time služba i zadatak bili teško ugrožen,

– bivši pripadnik djelatnog ili pričuvnog sastava Posebne jedinice policije RH, odnosno SJP koji se u više mahova usprotivio zapovjedi nadređenoga u vezi sa službom ili pojedinim zadatkom, ili koji je odbio obaviti svoju dužnost ili zadatak,

– bivši pripadnik djelatnog ili pričuvnog sastava Posebne jedinice policije RH, odnosno SJP koji je samovoljno napustio postrojbu ili službu i nije se vratio u roku 24 sata, ili je službu napustio prije izvršenja zadatka postrojbe ili kada je za zadatak postrojbe saznao,

– bivši pripadnik djelatnog ili pričuvnog sastava Posebne jedinice policije RH, odnosno SJP ukoliko je počinio teže kazneno djelo protiv imovine, posebice krađom, teškom krađom, razbojništvom i razbojničkom kradom.

4) O ispunjenju uvjeta za učlanjenje odlučuje predsjednik Udruge.

PRAVA I OBVEZE ČLANOVA UDRUGE

Članak 17.

1) Član Udruge ima pravo:

– birati i biti biran u sva tijela Udruge na prijedlog radnih tijela Udruge ili uz potporu članova Udruge javnim glasovanjem , većinom glasova.

– sudjelovati u svakodnevnom radu i oblikovanju Udruge, osobito u raspravama, prijedlozima i zahtjevima,

– biti obavještavan o radu udruge od strane članova Udruge o donesenim odlukama i zauzetim stajalištima,

– tražiti pomoć od Udruge, ako je kao takova, propisana ovim Statutom ili drugim vezanim dokumentima

Članak 18.

1) Član Udruge ima obveze:

– provoditi i ostvarivati ciljeve Udruge,

– pridržavati se i poštivati odredbe Statua, programa i drugih općih akata,

– provoditi odluke tijela Udruge,

– čuvati interese i ugled Udruge,

– poštovati moralni kodeks ponašanja u Udruzi,

– redovito plaćati članarinu.

Članak 19.

1)Odluku o visini članarine donosi  Skupština  za svaku kalendarsku godinu.

OBVEZE ČLANOVA U TIJELIMA UDRUGE

Članak 20.

1) Izabrani članovi u tijela Udruge obvezni su sudjelovati u radu sjednica tijela Udruge u koje se izabrani kao i radu sjednice Skupštine Udruge.

STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA UDRUGE

Članak 21.

1) Član Udruge stegovno je odgovoran spram odredbi ovog Statuta i drugih općih akata, programa i propisa Udruge.

PRESTANAK ČLANSTVA U UDRUZI

Članak 22.

1) Članstvo u Udruzi prestaje:

– isključenjem iz članstva,

– nepoštivanjem i grubim kršenjem uvjeta propisanih ovim Statutom

– neplaćanjem članarine duže od jedne (1) godine

– istupanjem iz članstva na osobni zahtjev

– smrću člana

2) Član Udruge može biti isključen ako teže povrijedi svoje članske obveze. Odluku o isključivanju donosi predsjednik Udruge. Protiv odluke o isključenju dopušten je prigovor Skupštini u roku od 8 dana. Odluka Skupštine je konačna.

3) Član Udruge ima pravo istupiti iz članstva Udruge podnošenjem pisane izjave o istupanju. Izjava se podnosi ovlaštenom tijelu za donošenje odluke o primanju u članstvo.

USTROJ UDRUGE I OSNOVE USTROJA

Članak 23.

1) Udruga je jedinstven i nedjeljiv organizirani oblik, djelovanja i rada svih članova udruge koji svoja prava i obveze ostvaruju osobno ili posredno putem tijela i dužnosnika Udruge.

2) Inicijativni odbor, Skupština udruge i tijela Udruge smatraju se utemeljiteljima Udruge PJPDR “Sokolovi 1991.” Sinac , prema odredbama ovog Statuta i odredbama Zakona o Udrugama.

3) Ustroj Udruge predviđen ovim Statuom mora se uspostaviti najkasnije u roku od trideset (30) dan od stupanja Statua Udruge PJPDR “Sokolovi 1991.” Sinac na snagu.

TIJELA UDRUGE

Članak 24.

1) Udruga PJPDR “Sokolovi 1991.” Sinac ima svoja tijela i dužnosnike.

2) Dužnosnici tijela Udruge mogu biti samo dragovoljci Domovinskog rata sa najmanje provedeno 100 (sto) dana u postrojbi.

Članak 25 .

1) Tijela Udruge su:

– Skupština, Predsjednik, Zamjenik predsjednika i Tajnik

SKUPŠTINA UDRUGE

Članak 26.

1) Skupštinu Udruge čine svi članovi Udruge.

2) Skupština Udruge je najviše temeljno tijelo Udruge.

ZADAĆA I OVLASTI SKUPŠTINE UDRUGE

Članak 27.

1) Skupština Udruge:

– donosi, mijenja i dopunjuje Statut Udruge,

– bira i razrješava: predsjednika, zamjenika predsjednika i tajnika.

– donosi program djelatnosti i plan rada Udruge

– razmatra i usvaja izvješća o radu tijela Udruge,

– donosi odluke u skladu sa Statutom Udruge,

– odlučuje o promjeni imena ili znaka Udruge,

– odlučuje o povezivanju i razdruživanju Udruge u zajednicu Udruga,

– donosi odluku o prestanku postojanja Udruge.

– određuje godišnji iznos članarine

2) Skupština udruge radi prema poslovniku kojeg sama donosi.

ZASJEDANJE SKUPŠTINE UDRUGE

Članak 28.

1) Zasjedanja Skupštine Udruge mogu biti redovna,izborna,  svečana i izvanredna. Sjednice zaziva Predsjednik na vlastitu inicijativu.

2) Na zasjedanje Skupštine pozivaju se pismenim pozivom  svi članovi Udruge, a najkasnije (15) dana prije održavanja zasjedanja Skupštine.

3) U iznimnim okolnostima obavijest o zasjedanju Skupštine Udruge može biti i drugačije organizirano uz upotrebu medija ili zatvorene WhatsApp grupe.

4) Na zasjedanju skupštine, svi nazočni članovi Udruge čine kvorum, ali uz minimum od 50% +1 članova Udruge.

5) Skupština odluke donosi natpolovičnom većinom članova nazočnih zasjedanju.

Članak 29.

1) Redovna zasjedanja Skupštine Udruge održavat će se najmanje jednom u dvije godine  koje saziva predsjednik Udruge.

2) Izvanredno zasjedanje Skupštine saziva predsjednik Udruge prema potrebi na temelju :

– pismenog zahtjeva najmanje 1/3 članova udruge uz prijedlog dnevnog reda

3) Ako predsjednik ne zazove Izvanrednu Skupštinu u roku od 15 dana od prijema urednog zahtjeva sazvat će je predlagatelji

4) U slučaju isteka mandata tijelima Udruge i osobama ovlaštenim za zastupanje Skupštinu saziva posljednja osoba ovlaštena za zastupanje ili najstariji član Udruge.

PREDSJEDNIK UDRUGE

Članak 30.

1) Predsjednik Udruge je najviši dužnosnik Udruge.

2) Predsjednik Udruge predstavlja i zastupa Udrugu, odgovara za njezin rad, te osigurava redovito djelovanje svih tijela Udruge te vodi sjednice Predsjedništva.

3)  Predsjednik podnosi godišnje izvješće o svom radu i materijalno-financijskom poslovanju na razmatranje i prihvaćanje Predsjedništvu i Skupštini Udruge.

4) Predsjednik Udruge saziva sjednice i rukovodi radom Predsjedništva. Predsjednik Udruge saziva konferencije za medije i izvješćuje javnost o inicijativama i aktivnostima Udruge.

5) Predsjednik Udruge za svoj rad odgovara Skupštini Udruge

6) Predsjednika Udruge bira Skupština udruge na mandat od pet (5) godina

ZADAĆE I OVLASTI PREDSJEDNIKA UDRUGE

Članak 31.

Predsjednik Udruge:

– saziva zasjedanje Skupštine

– brine o provedbi odluka Skupštine i predsjedništva

– saziva i vodi sjednice Predsjedništva

– predlaže program djelatnosti, plan rada i drugih aktivnosti Udruge

– predlaže financijski plan za narednu kalendarsku godinu

– brine o korištenju imovine Udruge

– podnosi redovita izvješća o radu

– saziva i vodi tiskovne konferencije

Predsjednika Udruge bira Skupština udruge na mandat od 5 godina i može se ponoviti. Za svoj rad Predsjednik Udruge odgovara Predsjedništvu i Skupštini.

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UDRUGE

Članak 32.

1) Udruga ima zamjenika predsjednika Udruge kojeg bira Skupština Udruge.

2) Zamjenik predsjednika Udruge je ovlašten za predstavljanje i zastupanje Udruge, u slučaju spriječenosti i odsutnosti predsjednika

3) Mandat zamjenika predsjednika  traje pet  (5) godina i može se ponoviti

TAJNIK UDRUGE

Članak 33.

1) Tajnik udruge je član Udruge koji osigurava pravilan rad dužnosnika i tijela stručnih službi Udruge, te obavlja poslove po naloga predsjednika i  zamjenika predsjednika Udruge.

2) Tajnika Udruge bira Skupština Udruge.

3) Tajnik Udruge je ovlašten za predstavljanje i zastupanje Udruge, ukoliko je spriječen predsjednik i zamjenik predsjednika Udruge.

4) Za svoj rad tajnik odgovara predsjedniku i Skupštini Udruge

5) Tajnika udruge bira Skupština na mandat od 5 godina i može se ponoviti

Članak 34.

1) Tajnik uz pristanak predsjednika i Skupštine Udruge obavlja sljedeće poslove:

– provodi odluke Skupštine i predsjednika Udruge

– priprema radne materijale za sjednice svih tijela Udruge

– rukovodi obradom administrativnih, materijalno-financijskih, tehničkih i organizacijskih zadaća Udruge

– kontaktira s državnim, gospodarstvenim, političkim i vjerskim subjektima, te Udrugama i drugim organizacijama sa sličnim ili istim programima djelatnosti

– inicira informativnu i izdavačku, kulturnu i športsku djelatnost Udruge

– predlaže pravilnike o radu Udruge, te podnosi izvješća o njihovu radu, te vodi materijalno-financijsko poslovanje Udruge

 IZBOR I OPOZIV LIKVIDATORA UDRUGE

Članak 35.

1)Likvidator je fizička osoba ili pravna koju imenuje Skupština udruge i koja je kao likvidator upisana u registar udruga. Likvidator ne mora biti član udruge. Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruge.

2) Likvidatora udruge bira i opoziva Skupština Udruge.

IMOVINA, NAČIN RASPOLAGANJA IMOVINOM I NAČIN STJECANJA IMOVINE UDRUGE

Članak 36.

1) Imovinu Udruge čine novčana sredstva, pokretnine i nepokretne stvari Udruge, te druga imovinska prava.

2) Imovinom Udruge može se raspolagati isključivo glede ostvarivanja ciljeva Udruge.

Članak 37.

1) Udruga imovinu stiče:

– uplatom članarine članova Udruge,

– dotacijom sredstava iz državnog proračuna RH, proračuna općina, gradova, županije i fondova,

– dragovoljnim prilozima i darivanjima od strane sponzora i donatora,

– prihodi sa javnih priredbi organiziranih u čast i sjećanje na SJP i njihove pripadnike.

PRESTANAK RADA UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM UDRUGE

Članak 38.

Udruga prestaje s djelovanjem u slučaju:

– kada Skupština udruge dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja evidentiranih članova Udruge donese odluku o prestanku djelovanja i postojanja udruge.

– ako je odlukom nadležnog tijela djelovanje Udruge pravomoćno zabranjeno.

LIKVIDATOR

Članak 39.

1)Odluka o prestanku djelovanja Udruge dostavlja se tijelu Uprave nadležnom za registraciju udruga radi provedbe postupka likvidacije Udruge sukladno odredbama Zakona o udrugama.

2)Likvidator je fizička osoba ili pravna koju imenuje Skupština udruge i koja je kao likvidator upisana u registar udruga. Likvidator ne mora biti član udruge. Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruge.

Članak 40.

1) Ako Udruga prestane djelovati i postojati, njezina imovina, nakon podmirenja svih dospjelih obveza, drugih troškova, sudskih i drugih pristojbi, predaje se Fondu za djecu poginulih djelatnika MUP-a RH.

RJEŠAVANJE  SPOROVA

Članak 41.

1)Članovi udruge sami nadziru rad udruge. Ako član udruge smatra da je udruga povrijedila statut ili drugi opći akt udruge, ovlašten je na to upozoriti Skupštinu te zahtijevati da se nepravilnosti otklone.

2)Ako se upozorenje ne razmotri u roku 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi, odnosno ako se u tom roku ne sazove Skupština i nepravilnosti otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema mjestu sjedišta udruge radi zaštite svojih prava propisanih statutom.

STATUT I DRUGI OPĆI AKTI UDRUGE

Članak 42.

1) Statut Udruge osnovni je opći akt Udruge.

2) Svi drugi akti Udruge moraju biti usklađeni s odredbama Statuta.

3) Nacrt Statuta utvrđuje Predsjedništvo Udruge.

PRIZNANJA I NAGRADE UDRUGE

Članak 43.

1) članovima udruge za rad i postignuća u ostvarivanju ciljeva Udruge, može se dodijeliti Priznanja ili nagrada.

2) Pojedincima, pravnim osobama ili institucijama koje su se na adekvatan i učinkovit način pomogle ostvarenju ciljeva udruge, može se dodijeliti Zahvalnica, Priznanje, Spomenica ili Nagrada.

3) Zahvalnice, Priznanja i Nagrade dodjeljuje Skupština Udruge na prijedlog predsjedništva Udruge.

4) Mjerila za dodjelu vrsta priznanja, nagrada ili u spomenice utvrđuje predsjedništvo Pravilnikom o dodjeli Priznanja i nagrada.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 44.

Ovaj novi Statut usvojen je na redovnoj Skupštini udruge dana 22.siječnja 2024.godine jednoglasno nakon čitanja i provedene rasprave. Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge. Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.

Otočac, 22. siječnja 2024. godine

Predsjednik Udruge PJP iz Domovinskog rata „SOKOLOVI 1991.“ Sinac

Ivan Bižanović


Rješenjem Upravnog odjela za opću upravu i braniteljska pitanja Ličko-senjske županije Klasa:UP/I-230-02/24-02/43. Urbroj:2125-07-02/2-24-2, od 08. veljače 2024. godine izvršen je upis promjena osoba ovlaštenih za zastupanje u Registar udruga RH za razdoblje do 22. siječnja 2029.godine.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *