Statut

Na temelju članaka 13. i 18 – Zakona o udrugama (NN 74/2014), Skupština Udruge Posebne jedinice policije Sinac „Sokolovi 1991“, dana 26.rujna 2015. godine na svom Izbornom zasjedanju donosi

S T A T U T
UDRUGE POSEBNE JEDINICE POLICIJE IZ DOMOVINSKOG RATA „SOKOLOVI 1991 „ SINAC

OPĆE ODREDBE
Članak 1.
1) Ovim se Statutom uređuju ciljevi i način djelovanja, naziv, sjedište, pravni status i područje djelovanja, znak, pečat, zastava, članska iskaznica, predstavljanje i zastupanje, članstvo, oblici organiziranja, ustrojstvo (upravna tijela, način njihova izbora i opoziva, trajanje mandata te način odlučivanja), imovina, ostala pitanja važna za djelovanje Udruge posebne jedinice policije “Sokolovi 1991“ Sinac.
2) Udruga posebne jedinice policije “Sokolovi 1991”, dragovoljna je, izvanstranačka, samostalna i sveobuhvatna Udruga pripadnika Posebne jedinice policije koja je daljnjim djelovanjem pripojila Specijalnoj jedinici policije PU Ličko-senjske.

NAZIV I SJEDIŠTE UDRUGE
Članak 2.

1) Puni naziv Udruge: UDRUGA POSEBNE JEDINICE POLICIJE IZ DOMOVINSKOG RATA „ SOKOLOVI 1991“ SINAC ., dalje skraćeno.
2) Skraćeni naziv Udruge: UPJPDR “SOKOLOVI 1991.” SINAC.

Članak 3.

1) Sjedište Udruge je u Otočcu, Kralja Zvonimira 65.
2) Ovlast za donošenje odluke o promjeni sjedišta Udruge, daje se Glavnom odboru,
isključivo u slučaju preseljenja na drugu adresu.

PODRUČJE DJELOVANJA UDRUGE
Članak 4.
1) Udruga PJPDR “Sokolovi 1991.” Sinac djeluje na području Ličko-senjske županije, te na području Republike Hrvatske.
Članak 5.
1) Udruga PJPDR “Sokolovi 1991.” Sinac je pravna osoba i upisuje se registar Udruga RH.

ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE UDRUGE

Članak 6.
1) Udrugu PJPDR “Sokolovi 1991.” Sinac zastupa i predstavlja predsjednik Udruge, a u slučaju spriječenosti ili odsutnosti dopredsjednik Udruge ili tajnik Udruge.

OBILJEŽJA UDRUGE
Članak 7.
1) Štambilj Udruge PJPDR “Sokolovi 1991.” Sinac okruglog je oblika promjera 3,5 cm.
Uz kružnicu koja omeđuje vanjski rub u pravilnom rasporedu je naziv udruge (Udruga iz Domovinskog rata Posebne jedinice policije ), u sredini se nalazi stilizirani znak profila glave sokola okrenute u desnu stranu , te s lijeve i desne strane nalazi se stilizirani znak s uzdignutim mačem koji je presječen s dvije munje,oko grba je zlatni pleter a ispod stijega RH je natpis Udruga iz Domovinskog rata Posebna jedinica policije SOKOLOVI , dok se u donjem dijelu nalazi natpis SINAC – 1991.
2) Zastava Udruge PJPDR “Sokolovi 1991.” Sinac pravokutnog je oblika i znakom Udruge s logotipa Udruge.
3) Dan Udruge određuje nadnevak 25.ožujak 1991.godine, dan osnutka Posebne jedinice policije Sinac .

CILJEVI I DJELATNOST UDRUGE
Članak 8.
1) Cilj Udruge PJPDR “Sokolovi 1991.” Sinac je promicanje općih i zajedničkih, socijalnih, pravnih, nacionalnih, strukovnih, informacijskih, sportskih, kulturnih i drugih interesa, bez namjere stjecanja dobiti.
2) Udruga PJPDR “Sokolovi 1991.” Sinac je vanstranačka i nepolitička udruga.

Članak 9.

Djelatnost Udruge PJPDR “Sokolovi 1991.” Sinac ostvaruje se:
– okupljanjem što većeg broja članova Udruge
– zaštitom statusa i promicanjem interesa j ciljeva članova udruge
– promicanjem i održanjem identiteta postrojbe PJP Sinac
– promicanjem nacionalnih, povijesnih, kulturnih, gospodarskih i drugih vrednota, te promicanje i oplemenjivanje moralnih i etičkih vrednota hrvatskog naroda,
– čuvanjem uspomena na Domovinski rat i na herojska djela njegovih sudionika te iniciranjem i sudjelovanjem u njegovom znanstvenom, umjetničkom, vjerskom i spomeničkom iskazivanju
– zaštitom časti i dostojanstva poginulih u Domovinskom ratu
– organiziranjem stručno-forumske djelatnosti (stručni i znanstveni skupovi, okrugli stolovi, tribine) radi iznošenje istine o Domovinskom ratu u zemlji i inozemstvu
– organiziranim pružanjem pomoći u prevladavanju socijalnih, zdravstvenih, psiholoških, pravnih i obiteljskih teškoća članova Udruge kao i članova njihovih obitelji
– organiziranjem posmrtne pripomoći za članove Udruge
– organizacija humanitarnih akcija radi pomoći članovima udruge
– suradnjom s nadležnim državnim tijelima, institucijama i drugim državnim ustanovama poradi rješavanja ciljeva i interesa Udruge
– sudjelovanjem u radu državnih institucija u Republici Hrvatskoj posebice kod reguliranja statusa članova Udruge
– organiziranjem kulturnih, športskih i drugih djelatnosti radi pomoći socijalnoj reintegraciji članova Udruge i unapređenja kvalitete života članstva i općih sposobnosti članova Udruge
– djelovanjem u dodjeli činova i odličja članovima udruge, zaslužnim sudionicima Domovinskog rata u smislu predlaganja za dodjelu činova HV, na način propisan zakonom ili Propisnikom o dodjeli činova i priznanja hrvatskim braniteljima i druge vrste priznanja,
– dodjelom nagrada i priznanja zaslužnim čelnicima, članovima tijela, djelatnicima i članovima Udruge za stručan, kvalitetan i pregalački rad.
-izdavanjem publikacija, knjiga, novina, časopisa iz područja djelovanja Udruge

Članak 10.
1) Poradi ostvarivanja svih ciljeva i interesa Udruga UPJPDR “Sokolovi 1991.” Sinac može surađivati sa srodnim Udrugama na području Republike Hrvatske, državnim i društvenim subjektima, tijelima, dužnosnicima ili pojedincima i drugim čimbenicima.
2) Udruga PJPDR “Sokolovi 1991.” Sinac može se povezati odnosno udružiti u zajednicu Udruga sa srodnim Udrugama na području Republike Hrvatske, isključivo u svezi ostvarivanja svojih ciljeva i interesa, odluku o udruživanju donosi Skupština.
3) Udruga PJPDR “Sokolovi 1991.” Sinac ima pravo i obvezu potraživati informacije, surađivati, poticati i na drugi odgovarajući način ostvarivati i zaštiti pravo i interese svih sudionika i stradalnika Domovinskog rata.

JAVNOST RADA
Članak 11.
1) Rad udruge PJPDR “Sokolovi 1991.” Sinac je javan.
2) Sa sjednica pojedinih tijela Udruge PJPDR “Sokolovi 1991.” Sinac, iznimno javnost se može isključiti u svakom slučaju kada se raspravlja i odlučuje o pitanjima koja su Statutom Udruge određena kao službena tajna.
3) Službenom tajnom naročito se smatraju:
– osobni podaci o članovima Udruge,
– idejni projekti iz djelatnosti Udruge
– ostali dokumenti koja tijela Udruge proglase službenom tajnom.

ČLANSTVO UDRUGE
Članak 12.

1) Udruga ima temeljne, pridružene i počasne članove.
2) Članstvo u Udruzi je dragovoljno.

TEMELJNO ČLANSTVO
Članak 13.

l) Temeljnim članom Udruge može postati državljanin RH, pripadnik djelatnog i pričuvnog sastava kao i bivši pripadnik djelatnog i pričuvnog sastava PJP “SINAC” Otočac MUP-a RH, koji je sudjelovao u Domovinskom ratu, u vremenskom periodu od njenog osnutka 05.03.1991. do 04.08.1995. god., a sve u skladu s Pravilnikom radu udruge, kojega će donijeti Glavni odbor na svom prvom zasjedanju:
– koji prihvaća načela i program i Statut Udruge
– izražava spremnost promicanja ciljeva i provedbe zadaća Udruge
– kooptirani članovi iz čl. 1. ovog Statuta

PRIDRUŽENO ČLANSTVO

Članak 14.

1) Pridruženim članom Udruge može postati državljanin RH, osoba koja je u sklopu postrojbe organizirano sudjelovala pri realizaciji aktivnosti i zadaća postrojbe, a nema uvjeta za prijem u članstvo u svojstvu temeljnog člana.
2) Odluku o prijemu sa statusom pridruženog člana donosi Glavni odbor udruge na prijedlog predsjednika, dopredsjednika ili najmanje trećine predsjedništva ili najmanje 10 članova Udruge.
3) Udruga vodi evidenciju (popis) svih članova Udruge. Popis sadrži podatke o osobi, OIB, datum rođenja, datum pristupanja Udruzi, kategoriju članstva, dragovoljno pristupanje obrani RH.

POČASNO ČLANSTVO

Članak 15.

1) Počasnim članovima udruge mogu postati državljani RH, članovi obitelji poginulog (djeca, roditelji, supružnik), zatočenog, nestalog, ranjenog ili umrlog pripadnika UPJPDR “Sokolovi 1991.” Sinac MUP-a RH i doprinjeli ugledu Republike Hrvatske.
2) Pravna osoba sa statusom počasnog člana imenuje predstavnika koji ju zastupa u radu Udruge.
3) Odluku o prijemu sa statusom počasnog člana, na prijedlog predsjednika, dopredsjednika ili većine članova predsjedništva, donosi Glavni odbor.
4) Protiv odluke Glavnog odbora o ne primitku u članstvo može se uložiti žalba Skupštini u roku 15 dana. Odluka Skupštine je konačna.

UČLANJENJE I EVIDENCIJA ČLANOVA UDRUGE
Članak 16.

1) Prijam u članstvo obavlja se u sjedištu Udruge.
2) Članom Udruge postaje osoba koja ispunjava propisane uvjete za učlanjenje s danom potpisivanja pristupnog lista, odnosno pristupnice.
3) Članom Udruge ne može postati:
– bivši pripadnik djelatnog ili pričuvnog sastava Posebne jedinice policije RH, odnosno SJP koji je počinio teško kazneno djelo protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građana i bilo koje kazneno djelo protiv RH,
– bivši pripadnik djelatnog ili pričuvnog sastava Posebne jedinice policije RH, odnosno SJP koji je tijekom službe odbio zapovijed nadređenog ili nije izvršio zapovijed, ukoliko je time počinio tešku posljedicu za službu ili zadatak, ili je time služba i zadatak bili teško ugrožen,
– bivši pripadnik djelatnog ili pričuvnog sastava Posebne jedinice policije RH, odnosno SJP koji se u više mahova usprotivio zapovjedi nadređenoga u vezi sa službom ili pojedinim zadatkom, ili koji je odbio obaviti svoju dužnost ili zadatak,
– bivši pripadnik djelatnog ili pričuvnog sastava Posebne jedinice policije RH, odnosno SJP koji je samovoljno napustio postrojbu ili službu i nije se vratio u roku 24 sata, ili je službu napustio prije izvršenja zadatka postrojbe ili kada je za zadatak postrojbe saznao,
– bivši pripadnik djelatnog ili pričuvnog sastava Posebne jedinice policije RH, odnosno SJP ukoliko je počinio teže kazneno djelo protiv imovine, posebice krađom, teškom krađom, razbojništvom i razbojničkom kradom.
4) O ispunjenju uvjeta za učlanjenje odlučuje Glavni odbor Udruge.
5) Glavni odbor donosi odluku o prijemu najkasnije u roku od 15 dana.

PRAVA I OBVEZE ČLANOVA UDRUGE

Članak 17.

1) Član Udruge ima pravo:
– birati i biti biran u sva tijela Udruge na prijedlog radnih tijela Udruge ili uz potporu članova Udruge javnim glasovanjem , većinom glasova.
– sudjelovati u svakodnevnom radu i oblikovanju Udruge, osobito u raspravama, prijedlozima i zahtjevima,
– biti obavještavan o radu udruge od strane članova Udruge o donesenim odlukama i zauzetim stajalištima,
– tražiti pomoć od Udruge, ako je kao takova, propisana ovim Statutom ili drugim vezanim dokumentima

Članak 18.
1) Član Udruge ima obveze:
– provoditi i ostvarivati ciljeve Udruge,
– pridržavati se i poštivati odredbe Statua, programa i drugih općih akata,
– provoditi odluke tijela Udruge,
– čuvati interese i ugled Udruge,
– poštovati moralni kodeks ponašanja u Udruzi,
– redovito plaćati članarinu.

Članak 19.

1)Odluku o visini članarine donosi Glavni odbor Udruge za svaku kalendarsku godinu.

OBVEZE ČLANOVA U TIJELIMA UDRUGE

Članak 20.

1) Izabrani članovi u tijela Udruge obvezni su sudjelovati u radu sjednica tijela Udruge u koje se izabrani kao i radu sjednice Skupštine Udruge.
2) Tijela Udruge o svom radu podnose izvješća Glavnom odboru Udruge, a Glavni odbor izvješćuje skupštinu Udruge.

STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA UDRUGE

Članak 21.

1) Član Udruge stegovno je odgovoran spram odredbi ovog Statuta i drugih općih akata, programa i propisa Udruge.

PRESTANAK ČLANSTVA U UDRUZI

Članak 22.
1) Članstvo u Udruzi prestaje:
– isključenjem iz članstva,
– nepoštivanjem i grubim kršenjem uvjeta propisanih ovim Statutom
– neplaćanjem članarine duže od jedne (1) godine
– istupanjem iz članstva na osobni zahtjev
– smrću člana
2) Član Udruge može biti isključen ako teže povrijedi svoje članske obveze. Odluku o isključivanju donosi Glavni odbor udruge. Protiv odluke o isključenju dopušten je prigovor Skupštini u roku od 8 dana. Odluka Skupštine je konačna.
3) Član Udruge ima pravo istupiti iz članstva Udruge podnošenjem pisane izjave o istupanju. Izjava se podnosi ovlaštenom tijelu za donošenje odluke o primanju u članstvo.

USTROJ UDRUGE I OSNOVE USTROJA

Članak 23.

1) Udruga je jedinstven i nedjeljiv organizirani oblik, djelovanja i rada svih članova udruge koji svoja prava i obveze ostvaruju osobno ili posredno putem tijela i dužnosnika Udruge.

2) Inicijativni odbor, Skupština udruge i tijela Udruge smatraju se utemeljiteljima Udruge PJPDR “Sokolovi 1991.” Sinac , prema odredbama ovog Statua i odredbama Zakona o Udrugama.
3) Ustroj Udruge predviđen ovim Statuom mora se uspostaviti najkasnije u roku od trideset (30) dan od stupanja Statua Udruge PJPDR “Sokolovi 1991.” Sinac na snagu.

TIJELA UDRUGE

Članak 24.

1) Udruga, PJPDR “Sokolovi 1991.” Sinac ima svoja tijela i dužnosnike.
2) Dužnosnici tijela Udruge mogu biti samo dragovoljci Domovinskog rata sa najmanje provedeno 100 (sto) dana u postrojbi.

Članak 25 .
1) Tijela Udruge su:
– Skupština,
– Glavni odbor,
– Nadzorni odbor,

2) Dužnosnici Udruge su:
– Predsjednik,
– Predsjednik Glavnog odbora,
– Dopredsjednik,
– Tajnik.

SKUPŠTINA UDRUGE

Članak 26.

1) Skupštinu Udruge čine svi članovi Udruge.
2) Skupština Udruge je najviše temeljno tijelo Udruge.

ZADAĆA I OVLASTI SKUPŠTINE UDRUGE

Članak 27.

1) Skupština Udruge:
– donosi, mijenja i dopunjuje Statut Udruge,
– bira i razrješava članove Glavnoga odbora, Nadzornoga odbora, Predsjednika, Dopredsjednika i Tajnika.
– donosi program djelatnosti i plan rada Udruge, na prijedlog Glavnog odbora.
– razmatra i usvaja izvješća o radu tijela Udruge,
– donosi odluke u skladu sa Statutom Udruge,
– odlučuje o promjeni imena ili znaka Udruge,
– odlučuje o povezivanju i razdruživanju Udruge u zajednicu Udruga,
-donosi odluku o prestanku postojanja Udruge.
2) Skupština udruge radi prema poslovniku kojeg sama donosi.

Članak 28.

1)Skupština može prenijeti ovlasti iz svoje nadležnosti na Glavni odbor Udruge, osim promjene postojećeg i donošenja novog Statuta, te izbora tijela i dužnosnika Udruge, kao i prestanka rada Udruge .

Članak 29.

1)Skupština Udruge može razriješiti pojedino tijelo Udruge osim Glavnog odbora, Člana tijela Udruge ili dužnosnika Udruge poradi neizvršenja obveza ili u drugim slučajevima kada je potrebno zaštititi prava, interese i ugled Udruge.

ZASJEDANJE SKUPŠTINE UDRUGE

Članak 30.

1) Zasjedanja Skupštine Udruge mogu biti redovna, svečana i izvanredna.
2) Na zasjedanje Skupštine pozivaju se pismenim pozivom svi članovi Udruge, a najkasnije (15) dana prije održavanja zasjedanja Skupštine.
3) U iznimnim okolnostima obavijest o zasjedanju Skupštine Udruge može biti i drugačije organizirano uz upotrebu medija.
4) Na zasjedanju skupštine, svi nazočni članovi Udruge čine kvorum, ali uz minimum od 50% +1 članova Udruge.
5) Skupština odluke donosi natpolovičnom većinom članova nazočnih zasjedanju.

Članak 31.

1) Redovna zasjedanja Skupštine Udruge održavat će se najmanje jednom godišnje, a svake četiri godine redovito izborno zasjedanje, koje saziva predsjednik Udruge.
2) Izvanredno zasjedanje Skupštine saziva predsjednik Udruge prema potrebi na temelju :
– odluke Glavnog odbora
– pismenog zahtjeva najmanje 1/3 članova udruge
3) Predsjednik Udruge dužan je sazvati izvanredno zasjedanje Skupštine u roku od trideset (30) dana od dana primitka pismenog zahtjeva ili odluke Glavnog odbora. Ukoliko predsjednik Udruge ne sazove izvanredno zasjedanje Skupštine Udruge u navedenom roku, istekom roka, izvanredno zasjedanje Skupštine Udruge sazivaju predlagatelji.

Članak 32.
1) Glasnogovornik Udruge:
– je predsjednik Udruge – kojeg zamjenjuje tajnik Udruge
– izražava stavove Udruge javnosti, putem medija ili na druge načine

PREDSJEDNIK UDRUGE

Članak 33.

1) Predsjednik Udruge je najviši dužnosnik Udruge.
2) Predsjednik Udruge predstavlja i zastupa Udrugu, odgovara za njezin rad, te osigurava redovito djelovanje svih tijela Udruge
3) Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge
4) Za izbor predsjednika Udruge potrebna je natpolovična većina glasova nazočnih članova Skupštine
5) Predsjednik Udruge ne može biti član Udruge koji u postrojbi nije proveo najmanje sto (100) dana
6) Predsjednik Udruge za svoj rad odgovara Skupštini Udruge
7) Mandat predsjednika Udruge traje četiri (4) godine i može se ponoviti dva puta

ZADAĆE I OVLASTI PREDSJEDNIKA UDRUGE

Članak 34.
Predsjednik Udruge:
– saziva zasjedanje Skupštine
– brine o provedbi odluka Skupštine i predsjedništva
– saziva i vodi sjednice Glavnog odbora
– predlaže program djelatnosti, plan rada i drugih aktivnosti Udruge
– predlaže financijski plan za narednu kalendarsku godinu
– brine o korištenju imovine Udruge
– podnosi redovita izvješća o radu
– saziva i vodi tiskovne konferencije

Članak 35.
Predsjednik Udruge može:
– može zaustaviti provedbu odluke koja je u suprotnosti s odredbama ovog Statuta a o tome izvijestiti Skupštinu

DOPREDSJEDNIK UDRUGE

Članak 36.

1) Udruga ima dopredsjednika kojeg bira Skupština Udruge.
2) Dopredsjednik Udruge je ovlašten za predstavljanje i zastupanje Udruge, u slučaju spriječenosti i odsutnosti predsjednika
3) Mandat dopredsjednika traje četiri (4) godine i može se ponoviti

TAJNIK UDRUGE

Članak 37.

1) Tajnik udruge je član Udruge koji osigurava pravilan rad dužnosnika i tijela stručnih službi Udruge, te obavlja poslove po naloga predsjednika i Glavnog odbora.
2) Tajnika Udruge bira Skupština Udruge.
3) Tajnik Udruge je ovlašten za predstavljanje i zastupanje Udruge, ukoliko je spriječen predsjednik i dopredsjednik.
4) Za svoj rad tajnik odgovara predsjedniku i Skupštini Udruge

Članak 38.

1) Tajnik uz pristanak predsjednika i Skupštine Udruge obavlja sljedeće poslove:
– provodi odluke Skupštine, Glavnog odbora i predsjednika Udruge
– priprema radne materijale za sjednice svih tijela Udruge
– rukovodi obradom administrativnih, materijalno-financijskih, tehničkih i organizacijskih zadaća Udruge
– kontaktira s državnim, gospodarstvenim, političkim i vjerskim subjektima, te Udrugama i drugim organizacijama sa sličnim ili istim programima djelatnosti
– inicira informativnu i izdavačku, kulturnu i športsku djelatnost Udruge
– predlaže pravilnike o radu Udruge, te podnosi izvješća o njihovu radu, te vodi materijalno-financijsko poslovanje Udruge

GLAVNI ODBOR UDRUGE

Članak 39.

1) Glavni odbor Udruge broji (7) članova. Predsjednika Glavnog odbora i 2 člana bira Skupština Udruge, a uz 3 člana Glavnog odbora u Glavni odbor po dekretu ulaze i predsjednik, dopredsjednik , tajnik te predsjednik Nadzornog odbora.
2) Mandat članova Glavnog odbora traje četiri (4) godine

Članak 40.
1) Predsjednik Glavnog odbora saziva sjednice Glavnog odbora
2) Glavni odbor konstituira se na prvoj sjednici nakon izbor, a ona se mora zakazati u roku od najviše od najviše trideset (30) dana od izbora na Skupštini Udruge

Članak41.
1) Zadaće i ovlasti Glavnog odbora:
– utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statua Udruge
– između dvije sjednice obavlja funkcije skupštine Udruga
– brine o provedbi odluka skupštine Udruga
– brine o provedbi i ostvarivanju ciljeva Udruge
– predlaže godišnji plan Udruge
– predlaže financijski plan za plansko razdoblje
– utvrđuje i predlaže listu kandidata za izbor dužnosnika i tijela Udruge
– utvrđuje listu zastupnika za redovni, izvanredni, svečani i izborni Sabor krovne Udruge
– odlučuje o pokretanju postupka opoziva izabranih dužnosnika i čelnika Udruge prije isteka njihovih mandata, ukoliko oni neuredno, nesavjesno i nemarno izvršavaju svoje dužnosti i obveze ili ne poštuju odredbe statuta Udruge
– na sjednici Glavnog Odbora odluke se donose natpolovičnim brojem glasova prisutnih s tim da pri donošenju odluka mora nazočiti više od 50% članova Glavnog odbora
– Glavni Odbor radi po poslovniku koji sam donosi

NADZORNI ODBOR UDRUGE

Članak 42.
1) Nadzorni odbor (u daljnjem tekstu NO) Udruge je tijelo s nadzorno – usmjerivačkim zadaćama i ovlastima u okviru rada i djelovanja dužnosnika i tijela Udruge
2) Članove NO bira skupština Udruge
3) NO ima tri (3) člana i to predsjednika NO, i dva (2) člana
5) Član NO istodobno ne može biti članom drugih tijela Udruge
6) NO donosi pravilnik o radu NO
7) NO za svoj rad odgovara Skupštini Udruge
8 ) U slučaju uočenih zakonskih i statutarnih nepravilnosti u poslovanju i djelovanju tijela Udruge, dužnosnika, izvršnih povjerenstava ili odbora Udruge, NO o tome bez odgode izvještava predsjednika i Skupštinu Udruge uz prijedlog mjera i postupaka
9) Mandat članova NO traje četiri (4) godine i može se ponoviti
10) NO je samostalno i neovisno tijelo Udruge i odgovara jedino Skupštini Udruge, ali članovi NO podliježu stegovnim normama Sudu časti Udruge

NADLEŽNOSTI I OVLASTI NADZORNOG ODBOR

Članak 43.
1) NO Udruge:
– nadzire rad svih tijela Udruge
– nadzire korištenje imovine i materijalno – financijsko poslovanje Udruge
– podnosi redovita izvješća Skupštini Udruge

Članak 44.
1) Nadzorni odbor Udruge ima pravo bez prethodne najave, a sukladno vlastitoj prosudbi, obaviti nadzor rada bilo kojeg tijela Udruge ili nadzor izvršnih komisija i odbora

SJEDNICE NADZORNOG ODBORA

Članak 45.
1)Sjednicu NO Udruge saziva predsjednik Nadzornog odbora Udruge
2) Nadzorni odbor odluke donosi natpolovičnom većinom sukladno Pravilniku o radu Nadzornog odbora

Članak 46.
LIKVIDATOR

1)Likvidator je fizička osoba ili pravna koju imenuje Skupština udruge i koja je kao likvidator upisana u registar udruga. Likvidator ne mora biti član udruge. Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruge.

NAČIN IZBORA I TRAJANJE MANDATA

Članak 47.
1) Izbori za sva tijela Udruge obavljaju se tajnim ili javnim glasovanjem.
2)Za izbor u tijela Udruge potrebna je većina glasova nazočnih na Skupštini.

Članak 48.
1) Nakon izvršnih izbora predsjednika, članova predsjedništva, Glavnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti UPJPDR “Sokolovi 1991.” Sinac, novoizabrani predsjednik ispred svih izabranih i u svoje ime zahvaljuje se Skupštini na ukazanom povjerenju i preuzima rukovođenje nastavka sjednice Skupštine.

Članak 49.
Izborni materijali i rezultati sjednice Skupštine moraju se čuvati u pismohrani UPJPDR “Sokolovi 1991.” Sinac – Otočac do okončanja slijedeće izborne Skupštine.

TRAJANJE MANDATA
Članak 50.
1) Dužnosnici i članovi tijela Udruge biraju se na mandat od četiri (4) godine, a isti se može ponoviti.
2)Prestankom mandata tijela Udruge prestaje i mandat njegovih članova.

KANDIDIRANJE ZA IZBORE

Članak 51.
1) Glavni odbor Udruge sastavlja kandidacijske liste za izbor članova u tijela Udruge.

IMOVINA, NAČIN RASPOLAGANJA IMOVINOM I NAČIN STJECANJA IMOVINE UDRUGE

Članak 52.
1) Imovinu Udruge čine novčana sredstva, pokretnine i nepokretne stvari Udruge, te druga imovinska prava.
2) Imovinom Udruge može se raspolagati isključivo glede ostvarivanja ciljeva Udruge.

Članak 53.
1) Udruga imovinu stiče:
– uplatom članarine članova Udruge,
– dotacijom sredstava iz državnog proračuna RH, proračuna općina, gradova, županije i fondova,
– dragovoljnim prilozima i darivanjima od strane sponzora i donatora,
– prihodi sa javnih priredbi organiziranih u čast i sjećanje na SJP i njihove pripadnike.

PRESTANAK RADA UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM UDRUGE

Članak 54.
Udruga prestaje s djelovanjem u slučaju:
– kada Skupština udruge dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja evidentiranih članova Udruge donese odluku o prestanku djelovanja i postojanja udruge.
– ako se Skupština Udruge ne održi najmanje dvije godine uzastopce,
– ako je odlukom nadležnog tijela djelovanje Udruge pravomoćno zabranjeno.

Članak 55.
1)Odluka o prestanku djelovanja Udruge dostavlja se tijelu Uprave nadležnom za registraciju udruga radi provedbe postupka likvidacije Udruge sukladno odredbama Zakona o udrugama.

Članak 56.
1) Ako Udruga prestane djelovati i postojati, njezina imovina, nakon podmirenja svih dospjelih obveza, drugih troškova, sudskih i drugih pristojbi, predaje se Fondu za djecu poginulih djelatnika MUP-a RH.

Članak 57.

RJEŠAVANJESPOROVA

1)Članovi udruge sami nadziru rad udruge. Ako član udruge smatra da je udruga povrijedila statut ili drugi opći akt udruge, ovlašten je na to upozoriti Skupštinu te zahtijevati da se nepravilnosti otklone.
2)Ako se upozorenje ne razmotri u roku 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi, odnosno ako se u tom roku ne sazove Skupština i nepravilnosti otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema mjestu sjedišta udruge radi zaštite svojih prava propisanih statutom.

STATUT I DRUGI OPĆI AKTI UDRUGE

Članak 58.
1) Statut Udruge osnovni je opći akt Udruge.
2) Svi drugi akti Udruge moraju biti usklađeni s odredbama Statuta.
3) Nacrt Statuta utvrđuje Glavni odbor Udruge.
4) Izmjene i dopune statuta može inicirati Predsjedništvo Udruge, Glavni odbor i Nadzorni odbor udruge te najmanje 1/3 zastupnika na Skupštini Udruge.

Članak 59.
1) Odredbe Statuta tumači predsjedništvo Udruge UPJPDR “Sokolovi 1991.” Sinac.

PRIZNANJA I NAGRADE UDRUGE

Članak 60.
1) članovima udruge za rad i postignuća u ostvarivanju ciljeva Udruge, može se dodijeliti Priznanja ili nagrada.
2) Pojedincima, pravnim osobama ili institucijama koje su se na adekvatan i učinkovit način pomogle ostvarenju ciljeva udruge, može se dodijeliti Zahvalnica, Priznanje, Spomenica ili Nagrada.
3) Zahvalnice, Priznanja i Nagrade dodjeljuje Skupština Udruge na prijedlog predsjedništva Udruge.
4) Mjerila za dodjelu vrsta priznanja, nagrada ili u spomenice utvrđuje predsjedništvo Pravilnikom o dodjeli Priznanja i nagrada.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 61.

  1. Ovaj statut stupa na snagu danom donošenja.

Otočac, 26.09.2015. godine

PPREDSJEDNIK UDRUGE POSEBNE JEDINICE POLICIJE
IZ DOMOVINSKOG RATA „SOKOLOVI 1991.“ SINAC

TOMISLAV MAJETIĆ

——————–
Ured Državne uprave u Ličko-senjskoj županiji, Služba za opću upravu, Ispostava Otočac, ovjerava da je Statut u skladu sa Zakonom o udrugama, Klasa:UP/I/230-02/15-01/79, Ur.broj: 2125-01-06/1-15-2, Otočac, 16.listopada 2015.godine

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *